Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel
0299 454 000

Eerlijkheid is het beste beleid

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan VERBURGH ADVIES & BACKOFFICE B.V. gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Verburgh Advies & Backoffice BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel, inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 60089210, tevens handelend onder de handelsnamen Hybride Ondernemen, miniUitzendbureau, Payrolling op Maat, Leasejewerkgever, Leasejewerknemer, Hybride Werknemer en Ondernemersbackoffice. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht door opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals (schriftelijke) stukken, gegevensdragers (zoals cd-roms, dvd’s, USB-sticks en dergelijke) en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder (schriftelijke) stukken en/of gegevensdragers.
 5. Schriftelijk: alle communicatie per brief, per e-mail, per fax, Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Algemene voorwaarden (hierna genoemd AV): deze voorwaarden, waaronder alle werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer en daarnaast alle andere instructies waaronder ook de privacy verklaring, die je ontvangt of ontvangen hebt van opdrachtnemer voor of ten tijde van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht van of met opdrachtnemer.
 2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Afwijkende bedingen zoals genoemd in lid 2 gelden slechts voor die opdracht en gelden niet voor eventuele later aangegane overeenkomsten, ook al zijn deze met dezelfde opdrachtgever aangegaan, tenzij uitdrukkelijk door opdrachtnemer aanvaard.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze AV zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering derden worden betrokken of die door derden worden uitgeoefend namens opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer hanteert de in het handelsverkeer en voor zijn beroep geldende algemene regels omtrent geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid. Deze maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
 7. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie met betrekking tot de werkzaamheden van opdrachtnemer (al dan niet ten behoeve van een opdrachtgever) tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door opdrachtgever.
 8. Als één of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel, vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 9. Opdrachtnemer kan deze AV wijzigen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld,
 2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken onvoorziene kosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder O, aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht en de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan en deze termijn expliciet staat aangegeven in de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, een overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na einde van de overeenkomst voor bepaalde tijd, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.
 3. De opzegtermijn voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor beide partijen drie (3) maanden, tenzij expliciet anders in de overeenkomst overeen gekomen en behoudens het bepaalde in artikel 13 van deze AV.
 4. Opdrachtnemer zal gedurende de drie maanden opzegtermijn zijn werkzaamheden voortzetten tegen de overeengekomen condities, tenzij opdrachtgever expliciet aangeeft dat hij daar geen prijs op stelt. Opdrachtnemer blijft ook als opdrachtgever aangeeft dat opdrachtnemer geen werkzaamheden hoeft of mag verrichten in die drie maanden, onverkort gerechtigd tot betaling gedurende deze drie maanden. De facturering en dus betaling over deze periode van drie maanden zal gebaseerd zijn op het gemiddelde van de vier (4) facturen voorafgaand aan deze periode van drie maanden en de in die periode door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden. (Een voorbeeld: de laatste 4 maanden is er in totaal 24 uur voor opdrachtgever gewerkt. Gemiddeld dus 6 uur per maand. Opdrachtgever ontvangt dan een factuur van 6 uur maal 3 maanden, maal het uurtarief dat met opdrachtgever is overeengekomen plus de BTW.)
 5. Indien de werkzaamheden door opdrachtnemer beëindigd worden, kan opdrachtgever verzoeken om de overdracht van de bescheiden (administratie) aan haar dan wel derden. Hiervoor is overdrachtsbegeleiding noodzakelijk, wanneer overdracht gedaan dient te worden naar een ander boekhoudsysteem dan door opdrachtnemer gevoerd. Voor deze begeleiding zal standaard een bedrag van € 500,- met daarbovenop de BTW in rekening gebracht worden, welke voorafgaand aan uitvoeren van de overdracht betaald dient te worden aan opdrachtnemer. Overdracht zal pas plaatsvinden na betaling. Na overdracht zal de administratie binnen de boekhoudsoftware van opdrachtnemer, geheel verwijderd worden en aanvaard opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor enige administratie door haar.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd, behoudens de rechten van opdrachtnemer op grond van het bepaalde in artikel 10 van deze AV.
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen te voldoen aan de relevante (inter-)nationale wet- en regelgeving inzake onafhankelijkheid. Hiertoe is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de (uiteindelijke) zeggenschapsverhoudingen, juridische structuur, financiële belangen, participaties en overige samenwerkingsverbanden die haar onderneming, organisatie of groep waartoe opdrachtgever behoort, aangaat, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 6. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure.

Artikel 7 Verplichting opdrachtgever bij (dreigend) onvermogen

 1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
  a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
  b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
  c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;
  d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;
  e. In staat van faillissement is.
 2. Bij gebreke van melding door opdrachtgever van een situatie zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor ten aanzien van het direct mogen beëindigen van haar werkzaamheden voor opdrachtgever, zonder dat opdrachtnemer op enigerlei wijze schadeplichtig zal zijn ten opzichte van opdrachtgever, dan wel derden rechthebbenden. Indien opdrachtnemer ofwel doordat opdrachtgever niet een melding heeft gemaakt van de situaties zoals omschreven in lid 1, dan wel omdat opdrachtgever heeft verzocht om voortzetting van werkzaamheden, dan blijft opdrachtnemer gerechtigd op de in de overeenkomst overeengekomen betaling. De door opdrachtnemer nog verrichtte werkzaamheden zullen ruimte bieden voor opdrachtnemer voor toepassing van het bepaalde in artikel 13 van deze AV.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

 1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 Overname personeel

 1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel / medewerkers van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel / medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.
 2. Onder personeel / medewerkers wordt verstaan iedere persoon, die in loondienst dan wel werkzaam via een overeenkomst van opdracht bij opdrachtnemer, dan wel namens opdrachtnemer bij of ten behoeve van de opdrachtgever wordt ingeschakeld.
 3. Indien de opdrachtgever desondanks tijdens een opdracht of binnen één jaar na beëindiging daarvan een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met, dan wel een opdracht wenst te verstrekken aan, of aangaat met een medewerker van opdrachtnemer, is opdrachtgever, aan opdrachtnemer verschuldigd een vergoeding van 1.000 uren, te vermenigvuldigen met het uurtarief van de betreffende medewerker bij opdrachtnemer, vanaf het moment dat werknemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Deze vergoeding dient op de volgende wijze te worden voldaan:
  • 50% bij indiensttreding of inschakeling van de medewerker bij de opdrachtgever;
  • 5% één maand na datum indiensttreding of inschakeling;
  • 25% twee maanden na datum indiensttreding of inschakeling.

Artikel 10 Boetebepaling

 1. Indien opdrachtgever in strijd handelt met, dan wel niet of niet naar behoren nakomt, enige bepaling uit de artikelen 6, 7 en 8 van deze AV, verbeurt hij jegens opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding, onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer om de werkelijk geleden schade te verhalen als deze hoger is dan het in deze bepaling genoemde boete bedrag.
 2. In geval van enige boete dan wel schade vergoeding op grond van het bepaalde in het vorige lid, geldt voor het door opdrachtgever te betalen bedrag eveneens het bepaalde in artikel 13 van deze AV.

Artikel 11 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de in artikel 2 lid 6 genoemde gedrags- en beroepsregels.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
 4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtnemer sluit uit de werking van de volgende artikelen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:
  1. artikel 404 (dat houdt in dat opdrachtnemer werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat de opdrachtgever daar bezwaar tegen kan maken); de algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn daarbij ook van toepassing op de door deze ander(en) verrichtte werkzaamheden, tenzij deze andere (algemene) voorwaarden hante(e)r(t)en;
  2. 407 lid 2 (dat houdt in dat opdrachtnemer alleen aansprakelijk is voor wat opdrachtnemer zelf doet en niet voor dat wat een ander (een derde) doet).
 6. Opdrachtnemer zal waar nodig opdrachtgever in kennis stellen van inschakeling van derden.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 2. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.
 3. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd de samenwerking met opdrachtgever kenbaar te maken op social media (zoals haar website), zolang er geen schade (negatieve publiciteit, verkeerde en/of onjuiste informatie verstrekking), aan de opdrachtgever wordt toegebracht en mits opdrachtgever daar niet kenbaar zich tegen heeft verzet door middel van een schriftelijke ondubbelzinnige kennisgeving aan opdrachtnemer.
 5. De uitvoering van de werkzaamheden zijn niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld– specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde nadere voorschriften, verordeningen en richtlijnen ook voor wat betreft de geheimhouding dan wel daartegenover staande op haar rustende verplichtingen tot melding.
 6. Indien opdrachtnemer, dan wel een medewerker van opdrachtnemer of een directielid van opdrachtnemer als (mede)pleger van een misdrijf, overtreding of overtreding van beroepsregels wordt aangemerkt in het kader van de voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, is opdrachtnemer gerechtigd indien daarom verzocht of opdrachtnemer daartoe wordt gesommeerd, om bescheiden van opdrachtgever te openbaren aan de rechter, belastingdienst of enige andere (tucht-)rechtelijke instantie, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door opdrachtnemer.

Artikel 13 Opschorting, retentierecht en ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever volledig zijn voldaan, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien:
  1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting (waaronder betalingen) jegens opdrachtnemer;
  2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
  3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;
  4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
  5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.
 2. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan en zal opdrachtnemer niet aansprakelijk (kunnen) stellen voor welke schade dan ook hierdoor bij hem ontstaan, indien van vorenstaande sprake is.

Artikel 14 Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 2. Indien een vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen, dan factureert opdrachtnemer voorafgaand aan iedere maand waarin werkzaamheden verricht moeten worden, het bedrag dat, conform offerte en zoals vastgesteld in de overeenkomst, is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever het door opdrachtnemer in redelijkheid vooraf vastgestelde bedrag (voorschot) voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 4. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 5. Indien een per overeenkomst vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan (extra werkzaamheden), hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtnemer in een aparte factuur aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 6. Indien naast een vooraf vastgesteld bedrag en/of extra werkzaamheden nog andere werkzaamheden zoals verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden deze in een aanvullende factuur, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 15 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
 2. Betaling dient, indien er sprake is van een vooraf vastgesteld bedrag (voorschot), dat maandelijks wordt gedeclareerd, voor de 6e van de maand waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden, betaald te hebben aan en ontvangen door opdrachtnemer. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt verrekend met de factuur voor de te verrichten werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer start, indien er sprake is van een overeengekomen betaling van een vooraf gesteld bedrag, de werkzaamheden pas nadat betaling ontvangen is. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, dan zal opdrachtnemer, een herinnering sturen aan opdrachtgever. Pas na ontvangst van de herinnerde betaling en eventuele rente, zal opdrachtnemer een aanvang maken met de werkzaamheden. Eventuele vertraging in uitvoering van de werkzaamheden doordat niet tijdig is betaald zal voor rekening van opdrachtgever komen en zal niet tot enige schadevergoeding kunnen leiden.
 4. Indien opdrachtgever een (zakelijke) incasso heeft verstrekt en deze niet tot incasso kan leiden, dient opdrachtgever ter stond en op eerste verzoek van opdrachtnemer alsnog de betaling dienen te doen. Indien niet tot betaling wordt overgegaan geldt het bepaalde in lid 3 van deze bepaling.
 5. Indien er sprake is van een factuur voor werkzaamheden van opdrachtnemer, dient deze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te worden. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de openstaande factuur is vervallen en nog niet is voldaan aan opdrachtnemer.
 6. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar, tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.
 7. Bij geen tijdige, of onvolledige betaling dan wel stornering van het te incasseren bedrag is opdrachtnemer gerechtigd 20% boeterente over het niet tijdige, onvolledig betaalde of gestorneerde bedrag in rekening te brengen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om per direct de werkzaamheden voor opdrachtgever stop te zetten, ongeacht de consequenties. Na de betaling van de factuur, de boete en eventuele rente zullen de werkzaamheden worden hervat door opdrachtnemer zoals overeengekomen.
 8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, waaronder de boete, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en al lopende rente.
 10. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 16 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na het verrichten van de werkzaamheden of de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend bij opdrachtnemer.
 2. Reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen 10 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer zal de ingediende reclames beoordelen aan de hand van de in het handelsverkeer en voor zijn beroep geldende algemene regels omtrent geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid. Over de beslissing van opdrachtnemer op een reclame wordt geen correspondentie aanvaard.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde dan wel aan de orde zijnde werkzaamheden, dan wel uitlatingen van opdrachtnemer.

Artikel 17 Leveringstermijn

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, casu quo de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding is slechts mogelijk als vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is en/of van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, dan wel tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar vóór die werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting door een uitvloeisel van deze AV dan wel op basis van een omstandigheid welke aanleiding was tot toepassing van het bepaalde in artikel 13 van deze AV.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 6. Opdrachtnemer kan behoudens toerekenbare tekortkoming nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 19 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

Artikel 20 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, ten opzichte van opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een vertraging in het gebruik maken van de rechten door opdrachtnemer, die voortvloeien uit een overeenkomst of deze voorwaarden zal niet worden beschouwd alsof opdrachtnemer afstand heeft gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld door opdrachtnemer.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de plaats waar opdrachtnemer is gevestigd, zij het dat opdrachtnemer altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd. Opdrachtnemer zal pas een beroep op de rechter doen nadat opdrachtnemer zich heeft ingespannen om met opdrachtgever een geschil in onderling overleg te beslechten. Ditzelfde wordt verwacht van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, heeft opdrachtnemer het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.
 5. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.

Scroll to top